لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 21:22
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف Bq

Becquerel

بکرل(becquerel) (نماد Bq) یکای فرعی اس‌آی برای بیان شدت پرتوزایی است. این مقدار برابر تعداد هسته‌های واپاشی شده در ثانیه است. واحد بکرل معادل s−1 (وارون ثانیه) است. نام بکرل به افتخار هانری بکرل کاشف پرتوزایی گذاشته شده‌است.
Bq