لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 3 فروردین 1397 - 19:25

مخفف SUP

Supremum

زبرینه یا سوپریمُم (supremum) همچنین کوچکترین کران بالا مجموعه‌ای با ترتیب جزئی یا ترتیب کامل، در صورت وجود، کوچکترین عدد عضو اعداد حقیقی (و نه لزومن عضو آن مجموعه) است که بزرگتر یا مساوی تمام اعضای آن مجموعه باشد. طبق اصل کمال یا تمامیت هر زیر مجموعه‌ی ناتهی از اعداد حقیقی که از بالا کراندار باشد یک سوپریمم دارد.
SUP