لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 22:10

مخفف BCF

Billion Cubic Feet

میلیون متر مکعب
BCF