مخفف کلمه RRU


( Remote Radio Unit )
واحد رادیویی از راه دور
RRU
بازگشت به صفحه قبل