مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TDWI

The Data Warehousing Institute

ارسال نظر
موسسه پايگاه داده‌های تحليلیTDWI

ارسال نظر