مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MFTF

Mirror Fusion Test Facility

تسهیلات تست آینه فیوژنMFTF