لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 13:11
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SASR

Special Application Scoped Rifles

تفنگ ضد تجهیزات یا تفنگ دوربین دار کاربرد ویژه
SASR