لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 21 آذر 1397 - 12:55
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ABAS

Aircraft Based Augmentation System

سامانهء افزونگی بر پایهء هواپیما
ABAS