لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 22:35
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف COMPAS

Compressor Maintenance Prediction

سیستم پیش بینی تعمیرات و نگهداری کمپرسور
COMPAS