مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FTA

Free-Trade Agreement

ارسال نظر
قرارداد تجارت آزادFTA

ارسال نظر