مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف F

Full

ارسال نظر
عبارت F در داشبورد ( درجه بنزنین ) ماشین، به معنای پر یا کامل می‌باشد.F

ارسال نظر