مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPC
مخفف عبارت NPC
Non-Player Character
NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای...