مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PNE
مخفف عبارت PNE
Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...
DVD
مخفف عبارت DVD
Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختصار...
BFHI
مخفف عبارت BFHI
Baby Friendly Hospital Initiative
طرح بیمارستان دوست‌دار کودک (به اختصار...
ADHD
مخفف عبارت ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
اختلال کم‌توجّهی - بیش‌فعالی (ADHD) یک...
CRC
مخفف عبارت CRC
Committee on the Rights of the Child
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون...