مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PBUH

Peace Be Upon Him

صلی الله علیه و سلمPBUH ارسال نظر

ارسال نظر