مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGO
مخفف عبارت IGO
Iranian Geometry Olympiad
هندسه به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی...
OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
DPRK
مخفف عبارت DPRK
Democratic Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک...
PRK
مخفف عبارت PRK
Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک...