لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 20:21
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

LCD
مخفف عبارت LCD
Liquid Crystal Display
نمایشگر کریستال مایع تلفیقگر الکتر...