مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DDP
مخفف عبارت DDP
Deutsche Demokratische Partei
حزب دموکرات آلمان (DDP) حزبی آلمانی بود...