مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروشکست...
FTA-ABS
مخفف عبارت FTA-ABS
Fluorescent Treponemal Antibody Absorption
آزمایش جذب پادتن ترپونمال فلورسنت...
ICF
مخفف عبارت ICF
Inertial Confinement Fusion
هَم‌جوشی مَحصورسازی لَختی (ICF)‏ نوعی...
PPPL
مخفف عبارت PPPL
Princeton Plasma Physics Laboratory
آزمایشگاه فیزیک پلاسما پرینستون‏ مشهور...
NSTX
مخفف عبارت NSTX
National Spherical Torus Experiment
آزمایش ملی چنبره کروی مشهور به NSTX،...