لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 07:36
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروش...
FTA-ABS
مخفف عبارت FTA-ABS
Fluorescent Treponemal Antibody Absorption
آزمایش جذب پادتن ترپونمال فلورسنت ...
ICF
مخفف عبارت ICF
Inertial Confinement Fusion
هَم‌جوشی مَحصورسازی لَختی (ICF)‏ ن...
PPPL
مخفف عبارت PPPL
Princeton Plasma Physics Laboratory
آزمایشگاه فیزیک پلاسما پرینستون‏ م...
NSTX
مخفف عبارت NSTX
National Spherical Torus Experiment
آزمایش ملی چنبره کروی مشهور به NST...