لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 31 تیر 1398 - 01:36
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ABR
مخفف عبارت ABR
American Board of Radiology
بورد رادیولوژی آمریکا تاسیس ۱۹۳۴،...
ARS
مخفف عبارت ARS
Acute retroviral syndrome
سندرم پرتوی مزمن که به شکل نارایجی...