مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRQO
مخفف عبارت IRQO
Iranian Queer Organization
سازمان دگرباشان جنسی ایرانی (همچنین...