لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 04:59
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TA
مخفف عبارت TA
Transactional Analysis
تحلیل تراکنشی (رفتار متقابل) یا به...
MRSA
مخفف عبارت MRSA
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus
استافیلوکوک اورئوس (طلایی) مقاوم ب...
TLB
مخفف عبارت TLB
Translation Lookaside Buffer
تی‌ال‌بی (با نماد اختصاری TLB) یک ...
CVSS
مخفف عبارت CVSS
Common Vulnerability Scoring System
سیستم امتیازدهی آسیب پذیری عام یا ...
FHS
مخفف عبارت FHS
Filesystem Hierarchy Standard
استانداردِ سلسله‌مراتبِ سیستمِ فای...
GREP
مخفف عبارت GREP
Globally search a Regular Expression and Print
grep یک نرم‌افزار خط فرمان است که ...
ISPA
مخفف عبارت ISPA
Iranian Students Polling Association
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران؛ «ا...
CGI
مخفف عبارت CGI
Common Gateway Interface
واسط دروازهٔ مشترک (سی‌جی‌آی) یک م...