مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CLDC
مخفف عبارت CLDC
Connected Limited Device Configuration
CLDC یک دستگاه مجازی استاندراد شده و...
AWACS
مخفف عبارت AWACS
Airborne Warning And Control System
سیستم کنترل و هشدار هوایی (آواکس یا...
PUMA
مخفف عبارت PUMA
Programmable Universal Manipulation Arm
پوما (PUMA) که در فارسی بدان بازوی...