مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCL
مخفف عبارت MCL
Medial Collateral Ligament
رباط طرفی داخلی (MCL) همانند رباط طرفی...
OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
USDT
مخفف عبارت USDT
US Digital Transactions Corporation
USDT یک توکن و دارایی ارزدیجیتال است که...
COMPAS
مخفف عبارت COMPAS
Compressor Maintenance Prediction
سیستم پیش بینی تعمیرات و نگهداری کمپرسور...
RTG
مخفف عبارت RTG
Radar Tank Gaging
جز سیستم های ابزاردقیق بوده ودرپتروشیمی...
PMS
مخفف عبارت PMS
Project Managment System
سیستم مدیریت روسازی ابزاری است هدفمند...
ICOMOS
مخفف عبارت ICOMOS
International Council on Monuments and Sites
شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها...
IBWM
مخفف عبارت IBWM
International Bureau of Weights and Measures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...
نت
مخفف عبارت نت
نگهداری و تعمیرات
مانند تمام مفاهیم موجود در علم و...
TORA
مخفف عبارت TORA
Temporally Ordered Routing Algorithm
TORA یک پروتکل مبتنی بر تقاضا و توزیع...
AFDW
مخفف عبارت AFDW
Active Framework for Data Warehousing
راه حلی برای نگهداری داده ها که توسط...
IA
مخفف عبارت IA
Internet Archive
بایگانی اینترنت (IA) یک سازمان ناسودبر...
IGMP
مخفف عبارت IGMP
Internet Group Management Protocol
قرارداد مدیریت گروه اینترنت (IGMP) نام...