مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ADB
مخفف عبارت ADB
Android Debug Bridge
توسعه نرم‌افزار اندروید فرایندی است که...
CVS
مخفف عبارت CVS
Concurrent Versions System
سیستم نسخه‌های هم‌روند یا به اختصار...