لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 09:35
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

AAAS
مخفف عبارت AAAS
American Association for the Advancement of Science
انجمن پیشبرد علوم آمریکا یا اختصار...