مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UGC
مخفف عبارت UGC
User Generated Content
محتوایی که توسط کاربر تولید شده باشد را...
A
مخفف عبارت A
Ampere
آمپر یکای سنجش جریان الکتریکی در دستگاه...
SC
مخفف عبارت SC
Solid Contain
سالید کانتن. به معنای مواد حلال یا ذرات...
SIS
مخفف عبارت SIS
Secret Intelligence Service
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا،...
OSS
مخفف عبارت OSS
Open Source Software
نرم‌افزار متن‌باز به نرم‌افزارهایی...