لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:10
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SCAM
مخفف عبارت SCAM
Séquentiel Couleur à Mémoire
سکام، (به فرانسوی به معنای رنگ متو...
UTM
مخفف عبارت UTM
Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس ...
ROC
مخفف عبارت ROC
Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی ...
NNSS
مخفف عبارت NNSS
Navy Navigation Satellite System
سامانه ناوبری ترنزیت یا ناوست یا N...
MSK
مخفف عبارت MSK
Medvedev Sponheuer Karnik scale
مقیاس مدودف–شپونهویر–کارنیک یا ام‌...
QSAR
مخفف عبارت QSAR
Quantitative Structure–Activity Relationship
وابستگی کمی کنش و ساختار یا کیوسار...