لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 21 آذر 1397 - 12:53
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

RPM
مخفف عبارت RPM
Revenue Per Thousand ( Ad Impression )
RPM به معنای درآمد به ازای هر ۱۰۰۰...