مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NVD
مخفف عبارت NVD
Normal Vaginal Delivery
زایمان طبیعی معمولی (NVD) نوعی زایمان...
VCS
مخفف عبارت VCS
Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
DRT
مخفف عبارت DRT
Demand Responsive Transport
حمل و نقل پاسخگو یا حمل و نقل پاسخگو به...
ITP
مخفف عبارت ITP
Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
ترومبوسیتوپنی (ITP) به اختلال در...
MMOG
مخفف عبارت MMOG
Massively Multiplayer Online Game
بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا MMOG)...
EC
مخفف عبارت EC
Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با نماد...
DDC
مخفف عبارت DDC
Division of Disease Control
کنترل کننده‌های مرکزی و بیشتر واحدهای...
CTO
مخفف عبارت CTO
Chief Technology Officer
مدیر ارشد فناوری اطلاعات (به اختصار...