مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
CIRC
مخفف عبارت CIRC
Centre International de Recherche sur le Cancer
مرکز جهانی تحقیقات سرطان یا CIRC یک...
NIC
مخفف عبارت NIC
Network Information Center
مرکز ثبت دامنه‌های مرتبه‌اول کشوری...
CTIO
مخفف عبارت CTIO
Cerro Tololo Inter-American Observatory
رصدخانه اینتر-آمریکن سرو تولولو یک مرکز...
ISPA
مخفف عبارت ISPA
Iranian Students Polling Association
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران؛ «ایسپا»...
SUDOC
مخفف عبارت SUDOC
Système Universitaire de Documentation
سامانه مستندات دانشگاهی به اختصار SUDOC...