مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPSS
مخفف عبارت SPSS
Statistical Package for the Social Sciences
اس‌پی‌اس‌اس (SPSS)، نام یک نرم‌افزار...
RSS
مخفف عبارت RSS
Really Simple Syndication
اراس‌اس (RSS) خانواده‌ای از قالب‌های...
VIP
مخفف عبارت VIP
Very Important Person
در مراسم، جشنواره‌ها، فرودگاه‌ها،...
MIB
مخفف عبارت MIB
Management Iinformation Base
بنیان اطلاعاتی مدیریتی که به صورت مخفف...