لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:22
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

FTA-ABS
مخفف عبارت FTA-ABS
Fluorescent Treponemal Antibody Absorption
آزمایش جذب پادتن ترپونمال فلورسنت ...