مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PS
مخفف عبارت PS
Progeroid Syndromes
سندرم‌های پروجروید یا پروگروید یا به...