مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CEN
مخفف عبارت CEN
Comité Européen de Normalisation
CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردهای...
EPA
مخفف عبارت EPA
Environmental Protection Agency
آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده...
CBP
مخفف عبارت CBP
Customs and Border Protection
اداره گمرک و محافظت مرزی ایالات متحده...
USEPA
مخفف عبارت USEPA
United States Environmental Protection Agency
آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده...
DMPA
مخفف عبارت DMPA
Depot medroxyprogesterone acetate
MPA مخفف است. DMPA که در استرالیا وجود...
DMPA
مخفف عبارت DMPA
Depot medroxyprogesterone acetate
MPA مخفف است. DMPA که در استرالیا وجود...
ALARA
مخفف عبارت ALARA
As Low As Reasonably Achievable
ALARA یک اصل و یک واژهٔ اختصار یافته در...
UNHCR
مخفف عبارت UNHCR
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (با...
FDD
مخفف عبارت FDD
Floppy Disk Driver
فلاپی دیسک، یا دیسک نرم وسیله‌ای برای...