لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 20:40
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

AIX
مخفف عبارت AIX
Advanced Interactive eXecutive
آی‌بی‌ام ای‌آی‌اکس (IBM AIX) نام د...
APK
مخفف عبارت APK
Android Application Package
برنامه‌های نوشته شده برای سیستم ان...
NDP
مخفف عبارت NDP
neighbor discovery protocol
در شبکه های مبتنی بر سخت افزار سیس...
MPAI
مخفف عبارت MPAI
Messaging Application Programming Interface
میانجی برنامه ریزی برنامة کاربردی ...
RDF
مخفف عبارت RDF
Resource Description Framework
آردی‌اف یا چارچوب توصیف منابع (RDF...
SPC
مخفف عبارت SPC
Statistical process control Statistical Process Cont ...
کنترل آماری فرایندها یا اس‌پی‌سی (...
SCVP
مخفف عبارت SCVP
Server-based Certificate Validation Protocol
پروتکل معتبرسازی گواهینامه مبتنی ب...
XSL
مخفف عبارت XSL
eXtensible Stylesheet Language
زبان امتدادپذیر روی‌انداز سبک یا ا...
ASF
مخفف عبارت ASF
Apache Software Foundation
بنیاد نرم‌افزار آپاچی که اِی‌اس‌اف...
XHTML
مخفف عبارت XHTML
Extensible Hyper Text Markup Language
زبان امتدادپذیر نشانه‌گذاری فرامتن...
SCORM
مخفف عبارت SCORM
Sharable Content Object Reference Model
SCORM یک استاندارد جامع آموزشی که ...