مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCI
مخفف عبارت PCI
Percutaneous Coronary Intervention
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
ILCOR
مخفف عبارت ILCOR
International Liaison Committee on Resuscitation
کمیته رابط بین‌المللی احیا (ILCOR) در...
CAD
مخفف عبارت CAD
Coronary Artery Disease
سُرخرگ کُرُنری یا شَریان اِکلیلی CAD...
SGOT
مخفف عبارت SGOT
Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
آسپارتات ترانس آمیناز یا AST یا SGOT یک...
TIA
مخفف عبارت TIA
Transient Ischemic Attack
حملهٔ‌ ایسکمی گذرا و یا در اصطلاح پزشکی...
AF
مخفف عبارت AF
Atrium Fibrilation
آریتمی قلبی به معنی غیرطبیعی بودن ریتم...
VF
مخفف عبارت VF
Ventricular Fibrilation
فیبریلاسیون نوعی از آریتمی قلبی است که...