لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 مهر 1397 - 22:15
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ADOS
مخفف عبارت ADOS
Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص ...
PICC
مخفف عبارت PICC
Peripherally Inserted Central Catheter
کاتتر مرکزی کاشته از راه پیرامونی ...
ICRS
مخفف عبارت ICRS
International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با ن...