لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 20:58
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

LASIK
مخفف عبارت LASIK
Laser-Assisted Stromal In-situ Keratomileusis
لیزیک (Lasik) نوعی روش جراحی لیزری...
VCO
مخفف عبارت VCO
Voltage Controlled Oscillator
یک گوشی موبایل بایستی بتواند روی ف...
ISBD
مخفف عبارت ISBD
International Standard Bibliographic Description
اين استاندارد كه به استاندارد بين‌...
RDF
مخفف عبارت RDF
Resource Description Framework
آردی‌اف یا چارچوب توصیف منابع (RDF...
CRP
مخفف عبارت CRP
Capacity Requirement Planning
CRP عبارتست از عمل تخمين، اندازه‌گ...
HSCT
مخفف عبارت HSCT
Hematopoietic Stem Cell Transplantation
"پیوند سلولهای بنیادی خونساز" که...