لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 06:21
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BIID
مخفف عبارت BIID
Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخف...
PCOS
مخفف عبارت PCOS
Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشا...
DVD
مخفف عبارت DVD
Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختص...
TCP
مخفف عبارت TCP
Transmission Control Protocol
قرارداد هدایت انتقال، یا TCP که هم...
MAF
مخفف عبارت MAF
Michoud Assembly Facility
مرکز اسمبلی میچود یکی از مراکز تول...
IBS
مخفف عبارت IBS
Irritable Bowel Syndrome
سندرم روده تحریک‌پذیر یا آی‌بی‌اِس...
POS
مخفف عبارت POS
Polcystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشا...