مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BIID
مخفف عبارت BIID
Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخفف...
PCOS
مخفف عبارت PCOS
Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
DVD
مخفف عبارت DVD
Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختصار...
TCP
مخفف عبارت TCP
Transmission Control Protocol
قرارداد هدایت انتقال، یا TCP که همچنین...
MAF
مخفف عبارت MAF
Michoud Assembly Facility
مرکز اسمبلی میچود یکی از مراکز تولیدی...
IBS
مخفف عبارت IBS
Irritable Bowel Syndrome
سندرم روده تحریک‌پذیر یا آی‌بی‌اِس...
POS
مخفف عبارت POS
Polcystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
MLO
مخفف عبارت MLO
Mount Laguna Observatory
رصد خانه مانت لاگونا که به اختصار ( MLO...