مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MP
مخفف عبارت MP
Menstrual Period
رویداد خارج شدن خون و سلول از زن، که به...