لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 مرداد 1398 - 20:36
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ARS
مخفف عبارت ARS
Acute retroviral syndrome
سندرم پرتوی مزمن که به شکل نارایجی...