مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MHR
مخفف عبارت MHR
Maximal Heart Rate
برای بدست آوردن ضربان قلب هدف روش‌های...