لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 31 تیر 1398 - 01:33
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروش...
PNE
مخفف عبارت PNE
Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...