مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SDN
مخفف عبارت SDN
Specially Designated Nationals
فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده...
WAL
مخفف عبارت WAL
Write-Ahead Logging
پستگرس‌کیوال از واقعه‌نگاری قبل نوشتن...
VAR
مخفف عبارت VAR
Video Assistant Referees
کمک داور ویدئویی (VAR) نوعی کمک داور در...