لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:00
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

HARP
مخفف عبارت HARP
High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکا...
ICRS
مخفف عبارت ICRS
International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با ن...