مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EFW
مخفف عبارت EFW
Estimated Fetal Weight
EFW به معنی وزن تخمینی جنین درون رحم در...
HC
مخفف عبارت HC
Head Circumference
HC به معنی محدوده سر در سونوگرافی هست و...
AFI
مخفف عبارت AFI
Amniotic Fluid Index
AFI به معنی شاخص مایع آمنیوتیک است. این...
AC
مخفف عبارت AC
Abdominal Circumference
AC به معنی محدوده شکمی است. تنها اندازه...