لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 05:45
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی ...