مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIS
مخفف عبارت MIS
Mercalli Intensity Scale
مقیاس مرکالی (Mis) مقیاس اندازه‌گیری...
HARP
مخفف عبارت HARP
High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس...
UTM
مخفف عبارت UTM
Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس...
IERS
مخفف عبارت IERS
International Earth Rotation and Reference Systems Service
سرویس بین‌المللی چرخش زمین و سامانه‌های...
ASTER
مخفف عبارت ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و گسیل...
AU
مخفف عبارت AU
Astronomical Unit
واحد نجومی یا یکای کیهانی که با نمادهای...
AWACS
مخفف عبارت AWACS
Airborne Warning And Control System
سیستم کنترل و هشدار هوایی (آواکس یا...
HRG
مخفف عبارت HRG
High Resistance Grounding
زمین با مقاومت بالا. در برخی مواقع ،...
LRG
مخفف عبارت LRG
Low Resistance Grounding
زمین با مقاومت کم. در برخی مواقع ، برای...
ATV
مخفف عبارت ATV
Automated Transfer Vehicle
فضاپیمای ترابری خودکار فضاپیمای بدون...
ISS
مخفف عبارت ISS
International Space Station
ایستگاه فضایی بین‌المللی یک ایستگاه...