لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 20:33
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DWI
مخفف عبارت DWI
Diffusion Weighted Imaging
تصویرگیری پخش وزنی یا تصویرگیری دی...
LCD
مخفف عبارت LCD
Liquid Crystal Display
نمایشگر کریستال مایع تلفیقگر الکتر...