مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DWI
مخفف عبارت DWI
Diffusion Weighted Imaging
تصویرگیری پخش وزنی یا تصویرگیری دیفیوژن...