لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 09:55
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ESC
مخفف عبارت ESC
Electronic Stability Control
کنترل پایداری الکترونیکی به اختصار...