لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 20:13
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

RAID
مخفف عبارت RAID
Redundant Array of Independent Disks
آرايه‌ پشتيبان ديسک‌‌هاي مستقل یا ...
ISAM
مخفف عبارت ISAM
Indexed Sequential Access Method
روش دستیابی ترتیبی شاخص‌دار (رویه‌...
IDE
مخفف عبارت IDE
Integrated Drive Electronics
واسط الکترونیکی یکپارچه دیسک‌گردان...
NTFS
مخفف عبارت NTFS
New Technology File System
ان‌تی‌اف‌اس یا سیستم فایل با فناور...